‘S KATZ DEITSCH SCHTICK

Schlechte Rumleefer

Der yung Lewis Schumacher waar am heem laafe vun Henningsville, wu er gschafft hot uff der Billie Fox sei Bauerei. Er waar nau dreizeh Yaahr alt, un sei Memm hot gsaat, er kennt Arewet uffnemme drei Daag die Woch un wennich Geld heem bringe. Er waar schpoot Nammidaags, wie er zu die alt Scheier, neegscht zu Heem, kumme iss un hot gsehne, ass zwee Rumleefer uff die Scheierbrick ghockt henn un waare am schmoke: eens der Grutzepeif un der anner hot en schtumbich Sigar ghatt.

Des hot der yung Lewis wennich verschtaunt, wie er gsehne hot, ass ebber so neegscht an en Gebei am schmoke waar, abbadich en Scheier. Wie er die zwee verbei geloffe hot, hot er wennick genuckt un ins Vergelschdere iss er schtaricker geloffe un hot noht gschteaert schpringe fer Heem. Sei Memm, die Sarah, waar uff die Bortsch, wie er zum Hof neigschprunge kumme iss, un er hot sie graad verzehlt vun die Tramps, ass drowwe an die alt Scheier am schmoke waare. Die Memm hot ihn graad gsaat, er sett gschwind nau an die Scheier geh un der Paep saage, was am aageh waar drowwe an die alt Scheier.

Nau sett’s ausgelegt sei, ass die Schumacher Familie zwee Scheier ghatt hot. Die grooss Heemet-Scheier hot iwwer die Schtrooss vun es Haus gschtanne, un es zwetti Scheier hot so en vaddel Mail der Weg nuff gschtanne vun die Heemetsblatz. Yaahre zerick hot aa en glee Haus datt gschtanne neegscht an die alt Scheier, awwer es Haus waar nunnergerisse warre, weil die Wandbleck schlecht un verfault waare. Der Paep waar die Geil am fiedre, wie der Lewis ihm verzehlt hot, was er gsehne hot drowwe an die alt Scheier. Der Paep hot graad gschtoppt un hot der Lewis gsaat, er sett die Arewet faddich mache.

In eem Schtick fatt hot der Paep der yingscht vun die Geil, der „Coali“, aus em Schtall gfiehrt, iss uff ihn gedschumpt un blossbucklich abgeridde der Weg nuff gehich die alt Scheier. Der Lewis hot gewisst, ass der Paep in Engscht waar un hett gegliche fer mit ihm geh, awwer wie immer hot er sei Paep gfollicht un hot es Fuder ausgedeelt zu die Geil un die Kieh.

Zehe Minudde schpeeder iss der Paep widder heem kumme un zu die Familie, ass nau gsammelt waar uff die vedderscht Bortsch. er hot verzehlt, ass er verschtennlich gschwetzt hot zu die Rumleefer un hot sie gsaat, sie kennte datt an die Scheier ruhe, awwer sie sette net schmoke so neegscht an es Gebei wehich Feier schtaerte. Er hot wieders gsaat, sie hedde gegrummelt, ihre Bindel uffgelese un sinn uff der Weg nuff gehich Henningsville gange.

En Weil naach sellem hot die Schumacher Familie ghockt, ihre Nachtiems am Esse, wie der Cousin Benjamin Pilgert gschprunge kumme iss un hot „Feier“ gegrische. Die Familie iss vun der Disch gschprunge un hot glei gsehne, ass der Benjamin der Weg nuff gehich die alt Scheier gewisse hot, wu sie sehne henn kenne, ass dicker Schmook in die Heh waar. Sie sinn all dabber der Weg nuff gschprunge gehich die alt Scheier. Wie sie hiekumme sinn, henn sie gsehne, ass es net die alt Scheier waar, awwer die Schuttscheier (= an old word for a temporary, four poled, thatched roof structure set up to shelter surplus hay on Pennsylvania Dutch farms) newe draa hot gebrennt. Die Oxe waare aus die Scheier drunne in die Wiss un weiders waar nix, ass ebber duh hot kenne. Es Schuttscheier Hoi iss schnell verbrennt, un bei alle Glick waar kenn Luft am geh, so kenn Funke sinn gehich die grooss alt Scheier hiegeblose.

Es waar yuscht die letscht Woch, ass der Paep un sei Schwoger, der John Pilgert, die Schuttscheier uffgschtellt henn, un nau waar der Paep awwer froh, ass sie’s weit genunk weg vun die grooss Scheier gebaut henn. Der Paep sei neegschte Gedanke waare vun selli zwee Rumleefer, ass frieher datt rumghanke henn. Er hot aa gewisst, ass es nix badde deet fer hinnich sie geh, weil bis die Zeit hedde sie sich guud verschluppt. Die Yunge henn Wasser gebumpt un gedraage naach em Brennblatz fer die iwwerich Ember un Funke ausmache. Do waar alles gschwind verbei, un wie sie all uff dem Weeg am heem laafe waare, hot der Paep zu die Memm gsaat: „Der Grooss Gott waar bei uns der Nammidaag!“

Peter Fritsch (Alburtis, PA)

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s