‘S KATZ DEITSCH SCHTICK

Miracle Grow

Unser Familie waar arm, wu ich uffgwaxe waar. Mer henn fremme Esse ghadde. Mer henn en latt “Schadde Supp” gesse. Die Reseet iss wie des: Nemm en 15 Quart Kessel un fills drei Vaddel voll mit Wasser. Grick en Hinkel vun en Nochber. Heb der Hinkel iwwer es Wasser un schein en Flashlicht uff der Hinkel, so ass der Schadde uff’s Wasser fallt. Heb der Schadde uff’s Wasser fer fuffzeh Minudde. Grick eenichebbes, ass im Gaarde waxt un duh’s in die Supp. Loss es koche fer zwelf Schtunn. Nau hoscht “Hinkelschadde Supp”.

Alsemol simmer Fische gange an der Fountain Damm un henn en Carp gfange. Mer henn der Carp gebutzt un henn ihn uff en Beint Board genaggelt. Nemm der Beint Board mit der Carp druff un duh’s in der Kessel mit Wasser drin. Grick Sach vum Gaarde un duh’s ins Wasser un loss es koche fer 24 Schtunn. Der neegscht Daag nemm der Carp vum Board un schmeiss der Carp weg un ess der Beint Board. Am allererscht waar’s wennich zaeh, awwer iwwerdem iss mer’s gewehnt warre. Fer Desert hemmer die Drauwe vum Wandbabier gesse. Wammer uff en Rees gange sinn un henn gschtoppt an en Essblatz fer Esse, hot der Paep die Abwaardern gfrogt, eb sie charge deet fer Gravy. Sie hot “Nee” gsaagt. Noh hot er gfrogt, eb sie en Koscht uff Brot hedde. Die Antwatt waar widder “Nee”. “Guud,” hot der Paep gsaat, “geb yeders Kind en Schtick Gravy Brot un ich un die Memm verdeele en Hamburger!”

Im Summer hemmer en Gaarde geblanzt. Mer henn Brummvoggel Mischt geyuust fer Fassfett. Brumm-voggel Mischt iss hatt fer gricke, un mer henn ebbes schunscht yuuse misse. Der Paep hot gschtoppt an Kieffer’s Mihel un hot en Bax “Miracle Grow” kaaft. Es iss aa en guud Fassfett un macht groosse Tamaets. Sie waare so grooss, ass mer Pikters genumme henn. Die Pikters henn zwelf Pund gwooge.

Ee Daag hot der Paep in der Kopp grickt, wann’s so guud schafft uff Blanze, deet’s aa schaffe uff Gediere? Er hot en 10 Pund Millich Wutzli kaaft. Mer henn es Wutzli “Jecky” gedaaft. Mer henn wenich “Miracle Grow” mit sei Fuuder aageriehrt, un schur genunk, in drei Daag hot er 20 Pund druff geduh. Ee Daag iwwer em Jecky sei Fuuder aariehre iss der Bax “Miracle Grow” in der Brunne gfalle. Der neegscht Daag hot der Bump Haendel graad nuff in die Heeh gschtanne, un der Brunne iss nau en Artiesian Brunne, un’s Wasser schiesst fimf Fuuss in die Heeh!

All die Bauere rum henn gsehne, wie grooss, ass der Jecky waar, un henn ihre Loose briehe welle mit ihm. Der Paep iss noh in die Sei Brieh Bissness gange. Alle Mundaag Mariye hemmer der Jecky uffgelaade uff der Pickup Truck un henn ihn an die Nocher Bauerei genumme fer die Loose briehe. ee Mariye, wie mer raus kumme sinn fer ihn laade, hot der Jecky datt ghockt uff der Truck un waar reddi fer geh. Er hot gwisst, was sei Tschabb iss! En anner Mundaag Mariye hot der Jecky uff der Truck gedschumpt, un sei Gwicht hot die Tires flat gemacht un die Schprings verbroche! Der Paep hot noh gsaat: “Nau iss es Zeit fer der Jecky schlachde.” Er waar so grooss, ass mer en Krane vun Pottsville gricke henn misse fer ihn uffhewe. Mer henn ihn ausgenumme un abgezogge. Mer henn sei Haut verkaaft zu Wilson Sporting Goods Kumpni. Sie henn 152 Fuussballe aus sei Haut gemacht!

Mer henn so viel Fleesch ghatt, ass mer henn en Schtick ans Haus baue misse. Des nei Schtick waar en Laaf nei Freezer fer alles Fleesch, ass mer ghadde henn. Mer waare seilewes nimmi hungrich, un mer henn aa kenn “Hinkelschadde Supp” meh gemacht! Des iss mei Schtori, un ich schtick aa dezu.

Richard Savidge

 

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s