Deitsch Web Radio: “Der Mann, ass blugt un saeht”

Mir winsche all unser Zeiding Leser un Heemetblatt Bsucher en wunnerbaar guudes un gsundes Yaahr 2015. Mer schtaerte der Yenner mit en Song, ass der Fuhremennischt Isaac Horst vun Mount Forest – der “Issak vum Barigwald” – gschriwwe hot Yaahre zerick: “Der Mann, ass blugt un saeht”. Drauss iss es am schneehe alleweil, awwer wann die Daage laenger warre un’s widder wennich waarm watt, schtaerte die Bauere widder mit ihr Arewet. Mer welle net vergesse, was sie am duh sinn fer uns all, so ass mer net hungerich ins Bett geh misse.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.