‘S Katz Deitsch Schtick: Em Donald Trump sei Voreldre sinn aus em alte Land

Elisabeth und Friedrich Trump, die Grosseldre vum Donald Trump. Sie sinn naach America gezogge im Yaahr 1902.

Elisabeth und Friedrich Trump, die Grosseldre vum Donald Trump. Sie sinn naach America gezogge im Yaahr 1902.

KALLSTADT (Palatinate). Der Donald Trump watt der neegscht US President im Yenner 2017. In die Pfalz (Palatinate) im alte Land sinn sie en latt am schwetze iwwer ihn, weil sei Voreldre vun datt aus en glee Schtettel kumme sinn: Kallstadt. Baut 1,000 Leit wuhne datt. Sie schwetze Paelzisch. Fer sell kammer sie guud verschteh, wammer Pennsylvanisch-Deitsch schwetzt. Sie gleiche Seimaage un kumme ebmols zamme im Yaahr, fer en guudi Zeit hawwe minanner—mit Wei (ass die Romans gebrocht henn 2,000 Yaahr zerick) un Bier (ass die Bavarians gebrocht henn baut 200 Yaahr zerick).
„Mei Paep iss en Second Cousin vum Donald Trump“, saagt der Bernd W. un lacht. Er iss 54 Yaahr alt un schteht drauss uff die Schtrooss yuscht vannich sei Heisli, ass en Wattshaus iss. Es iss kalt, awwer der Kall hot sei katz Hemm aa. Er hot helle Haar, schtaricke Hend. En „Schaffer“, deet mer in die Pfalz saage, un en „Wine Dresser“ fer sei Lewe mache. Er saagt: „Mir sinn Freindschaft, sell iss all, ass ich weess. Schur iss es ebbes Abbadiches, wann die Watzle vun so en reicher Groosskopp im Schtettel sinn, wu mer wuhnt.“ Ob er gleiche deet, der Trump mol aadzudreffe un zu blaudere? „Wann er mol kaemt, ferwas net?“, saagt er. Awwer wammer ihn frogt, was er am denke iss, iwwer was der Donald Trump so alles gsaat hot in sei Campaign, noht antwatt er:“ Ya well … nee, frog besser net.“
Die ganz Schtori schtaert im Yaahr 1885. In seller Zeit hot der Grempaep Friedrich Trump Kallstadt verlosse un iss naach America gezogge. Er waar yuscht 16 Yaahr alt gwesst selli Zeit. Er hot in Nei Yarick gschafft ass en Hair Dresser, hot schpeeder en Hotel ghatt an die West Coast un hot am End en Wattshaus ghatt am Yukon, wu die Leit naach Gold gegrawe henn. All sei Geld hot er gschpendt in Land in Manhatten. Sell waar noch wolfel gwesst selli Zeit.
Dann iss er heemgezogge naach Deitschland, un hot Elisabeth gheiert, en Nochbersfraa in Kallstadt. Sie hot net fatt vun heem welle, awwer er hot gemisst. Weil er fattgange waar paar Yaahr eb sell, iss er kenn „Bavarian“ meh gwesst (die Pfalz hot zu Bavaria gheert zwischich 1816 un 1946) un hot kenn Recht meh ghatt fer bleiwe. Friedrich un Elisabeth Trump sinn in die USA gange — awwer ball iss er gschtarewe. Fer ihr Lewe mache, hot sie „E. Trump & Son“ gegrindt – sell iss, wie‘s aagfange hot mit em viele Geld, ass der Donald heit noch hot.
„Sell iss es Gebei“, sagt en Fraa un weist uff en glee Heisli. Datt henn die Voreldre vum Trump gwuhnt. Die Leit, ass heit drin wuhne, henn en Sign vannich es Haus ghenkt: „Gott sehnt alles, awwer mei Nochber sehnt noch meh!“ „In unser Schtettel gewwe mer acht uff enanner“, saagt sie, ass en Councillor iss in Kallschtadt un zamme schafft mit em Mayor. Iwwer Donald Trump schwetze gleicht sie awwer net.
Heit wuhne kenn Leit meh mit em Name Trump im Schtettel, awwer uff em Grabhof kammer der Name noch finne. Es gebt kenn Information — naryiets —, ass die Trump Familie vun Kallstadt gezogge iss naach America. Doch net yuscht selli Familie kummt vun Kallstadt, aa die Familie Heinz vun „Heinz Ketchup“ iss vun datt.
Wann die Leit in Kallstadt ihr Family Tree begucke, finne sie schnell aus, ass en latt vun ihne Freindschaft sinn zum Donald Trump. Awwer sie gleiche net, wie er schwetzt, un sie gleiche net, was er schwetzt. Alliebber in die Pfalz nennt Leit vun Kallstadt „Brulljesmacher“. In sell Watt schteckt vanne „Gebrill“, un es meent, ass die Leit vun Kallstadt gmeenerhand en wennich grooossmeilich sinn, besser sei welle ass die annere Leit drumrum – “Gebrillmacher” kennt mer saage. Die Leit vun Kallstadt gleiche der Name „Brulljesmacher“ net, sell iss ferschur. Un nau schwetzt der Doald Trump wie en „Kallstadter Brulljesmacher“. Nee, sell gleiche sie net in Kallstadt.
„Er macht aardlich viel Wind“, saagt die Schtorkiepern im Butcher Shop. Un en Fraa, ass reikummt in der Schtoor, saagt: „Nee, mer muss net schtolz sei uff der Trump. Er sett sich besser en wennich schemme!“. Yuscht een Kall im Schtor saagt, ass er schtolz iss uff der Trump. Er meent: „Mir henn aa Auswannerer in unser Familie ghatt. Die Leit vun Kallstadt sinn hattschaffiche Leit. Un sell iss, denk ich, der Donald Trump aa.”

Gfunne in en Zeiding in die Pfalz
un iwwergsetzt vun Hochdeutsch in die Mudderschprooch
beim Michael Werner, Publisher vun “Hiwwe wie Driwwe”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.