‘S KATZ DEITSCH SCHTICK: Grundsaudaag im alte Land

In Bockenheim im alte Land sinn die Raadsleit vun Grundsau Lodsch No. 19 zammekumme am zwett Hanning. Herbert Tiefel, Haaptmann vun die Lodsch, hot an die Deer vum Weifass gegloppt, wu der “Bockrem Bert” wuhnt – en Grundsau, ass vun Pennsylvaani fattgerennt iss, weil der Donald Trump Bresident waar. In de Palz henn sie ihm en hatzlich “Wilkum” gewwe.
Un en Weifass in kenn schlechter Blatz fer bleiwe, gell net. Un sell iss der Wedderbericht fer 2021, ass der Bert gewwe hot:

Ich kumm vun Pennsylfawnia,
Wuhn neegscht zum Dunnerschbarig,
Hab waricklich kenn guud Yaahr gehatt,
Hab mich gedruwwelt aarick:

Der dabbich Trump hot mich verzannt,
Neegscht alli Woch uff’s Blut,
Nau henn mei Landsleit ihn nausgschtimmt,
Sell iss verhaftich guud.

Des Covid Virus macht mich grank,
Ich kann’s neegscht nimmi heere,
Doch sinn en latt Leit gschtarewe schun,
So will ich mich net bschwere.

Ich bin noch gsund, doch’s „Climate“ net.
´S watt heesser alli Yahr,
Fer’n guudi Zukunft sinn noch als
mir Mensche die greescht Gefahr.

Mache mir fatt wie neegscht net gscheit,
Kummt mei Bissnis zum End,
Weil dann gebt’s ball kenn Winder meh,
Wie mer ihn heit noch kennt.

Mei Bisniss iss net “Kaelt verdreiwe“,
Bin en glee Grundsau nur,
Doch hawwich Aage in mei Kopp,
Un folg de Sunn ihr Geschpur.

In unser Guckbax yuuse sie
Fer’s Wedder zu beschtimme,
Die allerbeschte Satellites,
Un doch duht’s oft net schtimme.

En groosser Glaawe henn in mich
Die Leit im neie Land,
Un ass ich’s Wedder besser weess,
Watt nau aa do bekannt.

Wu iss die Sunn? Ich sehn sie net
Un hab kenn Schadde heit.
So Leit, seid hallich un macht glei
Fer’s Friehyaahr eich bereit.

Comments are closed.