Nei Buch: 25 Yaahre Hiwwe wie Driwwe

25 Yaahre “Hiwwe wie Driwwe” – Patrick Donmoyer & Michael Werner mit em neie Buch

Alle 50 Issues, ass zwischich 1997 un 2021 gedruckt sinn warre, kammer nau lese in en Buch, ass meh ass 700 Bledder hot: “25 Yaahre Hiwwe wie Driwwe – Celebrating a Quarter-Century of Transatlantic Friendship”. Es Buch koscht 45 Daaler. Mer kann sell addere bei Masthof. Click yuscht datt:

Advertisement

Comments are closed.