“Hiwwe wie Driwwe” meets “Dubbecast”

Franziska Ritter un Michael Werner beim Dubbecast Nr. 35 in Mainz

Do iss der Link zum Podcast: https://www.youtube.com/watch?v=Xk8zedWCVNQ Iwwer Pennsylvaani, die Palz, Elbedritsche un en latt meh. Haricht sell mol ab!

Comments are closed.