Category Archives: ‘S Katz Deitsch Schtick

‘S KATZ DEITSCH SCHTICK: Grundsaudaag im alte Land

In Bockenheim im alte Land sinn die Raadsleit vun Grundsau Lodsch No. 19 zammekumme am zwett Hanning. Herbert Tiefel, Haaptmann vun die Lodsch, hot an die Deer vum Weifass gegloppt, wu der “Bockrem Bert” wuhnt – en Grundsau, ass vun Pennsylvaani fattgerennt iss, weil der Donald Trump Bresident waar. In de Palz henn sie ihm en hatzlich “Wilkum” gewwe.
Un en Weifass in kenn schlechter Blatz fer bleiwe, gell net. Un sell iss der Wedderbericht fer 2021, ass der Bert gewwe hot:

Ich kumm vun Pennsylfawnia,
Wuhn neegscht zum Dunnerschbarig,
Hab waricklich kenn guud Yaahr gehatt,
Hab mich gedruwwelt aarick:

Der dabbich Trump hot mich verzannt,
Neegscht alli Woch uff’s Blut,
Nau henn mei Landsleit ihn nausgschtimmt,
Sell iss verhaftich guud.

Des Covid Virus macht mich grank,
Ich kann’s neegscht nimmi heere,
Doch sinn en latt Leit gschtarewe schun,
So will ich mich net bschwere.

Ich bin noch gsund, doch’s „Climate“ net.
´S watt heesser alli Yahr,
Fer’n guudi Zukunft sinn noch als
mir Mensche die greescht Gefahr.

Mache mir fatt wie neegscht net gscheit,
Kummt mei Bissnis zum End,
Weil dann gebt’s ball kenn Winder meh,
Wie mer ihn heit noch kennt.

Mei Bisniss iss net “Kaelt verdreiwe“,
Bin en glee Grundsau nur,
Doch hawwich Aage in mei Kopp,
Un folg de Sunn ihr Geschpur.

In unser Guckbax yuuse sie
Fer’s Wedder zu beschtimme,
Die allerbeschte Satellites,
Un doch duht’s oft net schtimme.

En groosser Glaawe henn in mich
Die Leit im neie Land,
Un ass ich’s Wedder besser weess,
Watt nau aa do bekannt.

Wu iss die Sunn? Ich sehn sie net
Un hab kenn Schadde heit.
So Leit, seid hallich un macht glei
Fer’s Friehyaahr eich bereit.

S Katz Deitsch Schtick: En neie Zukunft?

Fer die letschde paar Daage mei Land iss darrich en Uffwache gange. Uff de 25. Moi war der George Floyd, en schwatze Mann in Minneapolis, vun en Bolismann dodgemacht. Viel vun eich kenne schun die Gschicht. Er hot ken Flint ghatt, er hot nix Gewaltiges gemacht. Awwer am End waar er zum Grund gschmisse un der Bolismann iss mit sei Gnie uff dem George sei Hals geduh … bis der George gegrische hot, “Ich kann net schnaufe! Ich kann net schnaufe!” Ee paar Schtund schpaeder iss er in en Grankehaus gschtarewe.

Fer die ganze Gschicht vun mei Land viel Leit, die Schwatze, die Braune, die Inschinge…die alle hen net schnaufe gekennt. Un nau hocke mir uns do im 2020, un viel vun ihnne kenne noch net schnaufe. Mei Land hot ihre Freiheit, ihre Draame, ihre Menschlichkeit, ihre Lewe weckgenumme. Net yuscht weckgenumme, awwer fer viele weckgschtohle. Was gschehe iss, iss gschehe. Mir kenne die Vergangeheit net ennere, awwer mir kenne die nau un die Zukunft ennere. Mir kenne mei Land in en neier Richdung fiehre. Awwer waerre mir?

Zidder dem George sei Dod, sin viel Leit uff die Schtross gemartscht. Die rufe fer en besseres Land un en bessere Umschtand fer unsere Brieder un Schwester vun Fareb. Die Leit sehne en bessere Amerikaa. Een, wu all Amerikaaner die gleiche Meeglichkeite hen, die gleiche Rechte hen, en Land es in die Constitution un die Unabhaengigskeit Erglaerung beschriwwe iss. Mir schtehne nau uff en Drehpunkt in unsre Gschicht. Mir sin meh ass ee Mol uff so en Punkt gschtanne: nooch der Unabhaengiskeitgrieg, nooch der Briedersgrieg, nooch der Civil Rights Movement. Alle Mol sin mir uff en Drehpunkt gschtanne, un mir hen es net rechtgeduh. Nau schtehne mir widder do, was duhne mir des Mol? Was machscht DU des Mol? Mir misse zamme schnaufe, mir misse en besseres Land schaffe, mir misse echde Gerechdichkeit bringe un erlewe. Mir kenne es duh, mir misse es duh. Var 500 Yaahre, der Karrich Verbesserer, der Martin Luther, hot gsaat: “Du bischt net yuscht gutschteh fer was du saagscht, awwer aa, fer was du nicht saagscht.” Schwatze Lewe zaehle.

Douglas Madenford

‘S Katz Deitsch Schtick: Was die Grundsau Ray gsaat hot

Was die Grundsau Ray gsaat hot im alte Land

Ich kumm vun Pennsylfawnia,
Gebore war ich datt,
Doch wie der Donald Trump iss kumm,
bin ich mol dabber fatt.

Weil er schpielt ya als so gern Golf,
un gleicht kenn Grundsauloch,
Wann er sein Balle drin verliert,
Holt er sei Flint mol doch.

Browiert mich schiesse wie net gscheit,
Ich gleich mei Lewe aarick,
Drum bin ich kumme in die Palz
Un uff der Dunnerschbarig.

Ich bin so dankbar fer der Blatz,
Un ass ich daref datt bleiwe,
Was deet ich helfe, wann ich kennt
Der Winder ball verdreiwe …

Un Leit, ich hab kenn Wadde:
Ich sehn naryiets kenn Schadde.
Der Winder, des sehnt yeders ei,
Macht Blatz fer‘s Friehyaahr — des kummt glei!

Grundsau Lodsch No. 19 im alte Land, der zwett Hanning 2020
Herbert Tiefel (Haabtmann) / Michael Werner (Unner-Haabtmann)