Deitsch Web-TV: Swinging Pennsylvania Dutch

Unser pennsylvanischer Freind Andrew Smale, wu alleweil im alte Land wuhnt un schafft, hot alte Musickschticker uff Youtube geduh.
Es sagt, “Heffentrager’s Dutch Band”, un ich kann denke, ass sell der Drupp Leit iss, ass der Leroy Heffentrager zamme grickt hot etliche Yahre zerick.
Der Leroy hawwich paarmol aagedrowwe in Baricks Kaundi, wie ich datt gewesst bin. Awwer ich bin net ganz schur, ass es em Leroy sei Band waar.
Ennicher, ‘s iss en guudi Musick, un’s iss alle beed in English un in Pennsylvanisch Deitsch. Blendi Gschpass beim Abhariche!

Fer meh Schticker sehne un abhariche, klick yuscht do …

Deitsch Web-TV: Pennsylvanisch Deitsch – A Hiwwe wie Driwwe Documentary

Ich waar in Pennsylvaani gwesst im Hanning 2015 fer Grundsaudaag. Eens vun mei Projects waar, en Documenation zu duh iwwer die pennsylvanisch-deitsch Schprooch, wie sie gschwetzt watt im Yaahr 2015. Un well, datt iss sie …

Bekanntmaching: Nei E-Paper Zeiding “DEITSCH”

Deitsch - 2015-1 (NEW)Dihr liewi Leit,

Glaabt’s odder net, awwer mer henn yuscht paar Daag zerick en glee neie Zeiding gschtaert, ass mer yuscht online lese kann im weltweit Gewebb. Der Name vun selli Zeiding iss “DEITSCH”, un sell weist, ass ebbes gschriwwe watt datt iwwer die Leit, die Schprooch un die Kulduur vun die Pennsylvanisch-Deitsche in Pennsylvania un anneri Schteets. Awwer: Die Zeiding iss Hochdeitsch gschriwwe. Mer wisse, ass net zu viel Deitsche in Pennsylvania un aryiets schunscht “Deutsch” lese kenne, awwer mer henn sell gschtaert abbadich fer Leit in Deitschland, Alsace/Lorraine (France) und die Schweiz im alte Land. Mer welle sie ebbes lanne vun was am aageh iss driwwe im neie Land. In des do Issue kammer ebbes Lese vun die Zeit eb Grischtdaag in Pennsylvaani (wann der Belznickel kummt), vun Deitsche, ass gfochte henn in Gettysbarick in 1863, un aa en Grischtdaag-Gedicht, ass der John Birmelin gschriwwe hot in die Mudderschprooch Yaahre zerick.

Abbadich gleiche mer unser Cover-Pickter. Sell waar geduh bei die Rachel Yoder vun Boyerschtettel. Sie hot ihr Art Business gschtaert en Weil zerick un duht alleweil en latt Fraktur Schtofft, Hexezeeche un aa seller wunnderbaar Belznickel, ass ihr datt uff em Cover sehne kennt. Guckt seller Kall bekannt zu eich? Ferschur, ich denk, ich hab ihn schunt etliche Mol in Kutzeschtettel gsehne. Un er hot aa ebbes zu duh mit “Hiwwe wie Driwwe”.

Die Rachel Yoder hot en neier Web Shop, wu sie deel vun ihr Schtofft nei geduh hot. Wann ebber geindresst iss in ausfinne, was sie am duh un was sie am verkaafe iss: Rachel Yoder Art

Viel Gschpass beim Lese!
Der Hiwwe wie Driwwe Drucker

‘S Katz Deitsch Schtick: September 2015

De Yahreszeide ihr Doot

Hedde dihr bemarrickt ass die Yaahreszeide am Schtaarewe sinn? Nee, ich schwetz net iwwer Global Verwaareming, odder Dings wie sell. ‘S iss yuscht ebbes ass ich bemarrickt hab, ass ich alter warre.
Am Menscht, die Welt watt en besser Blatz, ass wann ich en Kind waar. Zum Beischpiel, heidesdaags kenne mir viel gude Esssache von all iwwer die Welt griege. ‘S iss immer Summer, ariyets im Welt, odder Friehyaahr, odder Harebscht, doch wann mir Hembeere waxe deete, kennde mir unsere iwwer der See schicke, wann sie zeidich sinn, unn annermols kennde sie uns ihre schicke, doch hemmer immer Hembeere. Unn sell iss en recht gut Ding.
Unn doch…ich meen, mir henn ebbes verlore.
Wann mir net Hembeere darrich’s ganz Yaahr ghatt henn, henn mir uns uff die aerscht Woch in Tschulei gschpitzt, wammer Quart noch Quart von schwartze Hembeere grickt hedde. Mir hedde groosse Schissle voll Hembeere vom Hof reigebrocht, unn hedde sie mit Zucker unn Millich fer Sobber gesse. Odder mei Mudder hett Hembeerebois gmacht, eens nochenanner, bis mir satt warre waere. Verleicht waere mir verleed mit Hembeere warre, awwer mir henn’s nie geduh, ass die Season so katz waar.
Dann hedde mir uns uff die aerscht Woch in Awkscht gschpitzt, wann die Biere zeidich warre waere. Wammer in die Biere gbisse hedde, hedde mer forwaerts gelehne misse mit unsere Fiess ausgebreht, fer’s Saft von unserer Gleeding zu bhalde, so viel von de Biere aagschpritzt waer. Wann die Eppel zeidich kumme waere, hedde mir gewisst ass es Seider ball geebt.
Ass die Yaahreszeide kumme und gange sinn, gebt’s uns immer uff ebbes zu schpitze, unn es iss noch besser ass mir henn es darrich em Yaahr sei Rescht verfehlt.
Mir henn Dinge net meh zu verfehle misse. Schiergaar alles iss zeidich in der Supermarrick. ‘S iss besser denneweg, awwer der Breis iss ass nix nie so gut schmacke watt.

Kevin Sterner (Gilbertsville, PA)

Deitsch Web TV: Frog en Deitscher

Was henn die Pennsylvanisch-Deitsche mit “Germany – Deitschland” zu duh? Was iss der Unnerschidd zwischich en Deitscher un en Deitschlenner? Un fiehle die Pennsylvanisch-Deitsche deitsch? Ebber weess en Antwatt: Unser Freind, der Doug Madenford, Co-Editor vun “Hiwwe wie Driwwe” …

Pennsylvanisch-deitsche Gschicht: Folk Art

‘S Katz Deitsch Schtick: Tschulei 2015

Bisskatzemischt Kaffi  

Ich weess net eb dihr devun gheert hedde, awwer’s gebt en Gedier in sudoscht Asien ass en Ziwwetkatz heest.  Es schtellt sich heraus ass wammer zu denne Kaffibuhne fiedere deet, was raus kummt macht es bescht Koppche Kaffi in der Welt.
Nau, yeder epper wunnert sich wie sell am aerscht ausgefunne waar.  Velleicht waar es en Woge.  Awwer was iss hatter auszufiggere iss wie der zwette Kall eigschwetzt waar.  “Nee, ‘siss warricklich gut!  Browwier’s emol!”
Ennihau, es watt en grosses Ding, un heidesdaags bezaahle Leit nuff zum sechs hunnert Daaler fer en Koppche Ziwwetkatze Kaffi.  Wann ich sell gheert hab, hawwich was zu duh gewusst.
Nau, Ziwwetkatze sinn hatt zu finne in Montgomery Kaundi, awwer ich hab glese ass sie zimmlich gleich as Bisskatze sinn, un mir henn blendi vun denne dorum.  Es muss yuscht schaffe.
Doch hawwich paar Bisskatze gfange, unn zu denne Kaffibuhne gfiedert. Ich hab Paar Schtunne gewarte, fer die ihri Bisness zu duh, un hab bissel uffgebraut fer der Kaffi Klatsch am Faulkner Schwamm UCC Karrich.  Ich hab deel Starbucks Babierkoppche grickt, un hab mei Bisskatze Mischt Kaffi unnerzuschiewe browiert.
Well, sell waar net zu gscheidt.  Browiert des NET daheem!  Der Kaffi waar net arrig, unn die elde Weibsleit henn sich net zu viel begraemt.  Awwer loss mich eich saage, eenich Bisskatze Schtink ass ins Maul kummt, muss endlich vum hinnerscht End rauskumme.
Fer zwee Woche hawwich nix als Tamattensaft gedrunke misse.  Em Dockder sei Ordning.  All recht, es waar warricklich en “restraining order”, awwer doch.
Noh binnich nimmimeh en Geizhals gwest.  Ich hab Paar waahrliche Ziwwetkatze kaaft, unn hab waahrlich Ziwwetkatze Kaffi zu mache aagfange.  Es waar en gross Glick, SO gut der Kaffi waar.  Loss mich eich saage, es gebt ken Ersatz fer en Ziwwetkatz.
Awwer ich hab ken sechs hunnert Daaler fer en Koppche verlange kenne deet, ass ich hett niemand was es waar verzehle kenne. Noh hawwich gedenkt, was annere Esssache besser watt, wann’s darrich en Ziwwetkatz geht?
Well, Yudekasche henn recht gut gschafft, awwer yeder epper henn gedenkt ass mei Yudekaschebois Melassichriwwelbois waar.  Abbadich die Micke!  Losst uns nix iwwer die Schnitz unn Knepp schwetze.  Gewiss net die Seimaage.  Abbadich net der Pannhaus!
Der Sauerkraut, nau, sell hot am Bescht gschafft, ass es bissel schtinkich iss ennihau.  Die Ziwwetkatze kenne arrig viel Sauerkraut fresse, unn sie gleiche es recht gut, doch bin ich Sauerkraut wie en Narrischer am Eikanne.
So wann dihr darrich Montgomery Kaundi faahre deetet, un en Zeiche fer en Karrich Iems mit Seifleesch un Sauerkraut sehne deetet, kummt dihr rei un browiert es!  Awwer wann dihr vorbei faahre deetet, macht eire Maschienefenschdre uffgerollt!
Kevin Sterner
(glese beim Kutzeschtettel Folk Fescht 2015)

‘S Kutztown Folk Festival hot gschtaert

Wann dihr noch net hennd, kummt un bsucht ‘s Kutzeschtettel Folk Festival. ‘S gebt en latt zu sehne datt – un aa guudi Iems un Musick. Glaabt’s odder net, awwer mer kann aa die Mudderschprooch lanne. Guckt mol, wie der Leroy Brown die Jennifer lann “Thank you!” saage …

‘S Katz Deitsch Schtick: Tschuun 2015

Freidaags uff die Bauerei

Mir waare fimf Buwe deheem. Do waare aa noch unsre Eldere, der Henner un oftmols en Maad. So sinn mer zu neint an der Disch gange. Mit ’re neinkeppiche Familie hot’s ebbes genumme zu esse.
Oft waar’s Esse ganz eefach, yuscht e groosse Schissel voll fer die ganze Familie, v’leicht en groosse Supp odder’n Deller voll vun ebbes Gebroodenes. Mer hot alsfatt mit Brot un Schmieres aag’fange, un nochdem hot mer sich aus de groosse Schissel bedient.
Mer sinn nie net hungrich vum Disch weggange. Dreimol im Daag hot mer gesse: Mariyets hot mer’s Mariye-esse odder’s Friehschtick g’hadde; middaags hot mer’s Middaagesse gesse; un oweds hot mer‘s Nachtesse gesse. Wann mer g’sund waar, waar mer debei, wann gesse iss warre; wann mer g’fehlt hot, waar ebbes letz: dann waar mer krank odder schlecht zumut, odder mer hot sich verschloofe.
Naach dem Esse sinn mer all an die Arrewet gange. Die Weibsleit henn’s Esse weggemacht. Oft waar net viel wegzumache, mer henn alles gesse. Doch waare die Deller, die Glaesser, die Messere, Leffel, Gawwle un die leere Schissle zu wesche. Mit heessem Wasser un Seef hot mer all’s G’scharr g’wesche un g’schwenkt un wegg’schtellt fer’s neegschte Mol, dass mer gesse hot. Mir Mannsleit henn draus g’schafft. Es waar immer viel zu duh fer die groosse un die glennere Leit. Die groosse Leit henn’s Sach g’ruppt un reigebrocht fer der Marrick. Do waare Rotriewe, rote un weisse Rettich, Buhne, Zwiwwle un noch viel annere Sache zu ihre Zeit. Freidaags henn mer all im Hof g’schafft. Mer hot die Sache fer der Marick wesche misse, in gleene Bindel binne un sie eipacke.
So waare mer am rischte fer der Marick, wie der Henner kumme iss mit ’me Arm voll g’schnittene Blumme. Er hot g’saat: “Ich hab ebbes g’sehne. ‘S iss en Schnarrveggli kumme, wu ich am Blumme schneide waar. ‘S hot sei Nescht uff’me Nascht im Baamgaarde. Datt hawwich sei Nescht g’funne, ‘s guckt graad wie’n alter Gnorre uff ’me Nascht. ‘S iss aus aus Schpinnegeweb gebaut un mit alte Rindschticker un Moos bedeckt. Mer deet gaar net denke, dass des’n Nescht waer, awwer ‘s liege zwee gleene, weisse Oyer drin, so grooss wie’n Arrebs.
Yuscht wie der Henner am ablaade waar, iss der Mauskeenich aus de Deichsel g’flogge, wu er sei Nescht gebaut g’hatt hot un hot so luschtich g’sunge fer uns. Der Henner hot g’saat: “Heerscht sell, wie kann der awwer singe. Die Schnarrvegglin kenne net singe, awwer ihre Fliggel gehn so schnell, dass mer sie net sehne kann, un sie kenne schtill schteh bleiwe in de Luft, odder schnell fliege, aa hinnerschich. Wie iss doch die Nadur wunnerbaar.”
Graad zu selle Zeit iss’n Fensmeisli unnich’m Schopp rauskumme mit de zwee Backe ganz dick voll fer in sei Nescht draage.
Die Memm hot ihn g’sehne un hot g’saat: “Guck mol seller Ding, wie er sich die Back uffg’fillt hot, wu will er hie mit sellem?” Awwer sie hot net lang wunnere brauche. Unser groosse Katz hot ihn aa g’sehne. Ihr hot’s Fensmeisli aa guud geguckt.
Sie hot weider nix vun sich heere losse. Ganz ruhich hot sie so’n Katzebuckel g’macht un iss uff’s Fensmeisli losg’schprunge. Schneller wie mer’s schreiwe odder saage kann, waar alles vorbei.
Die Katz iss devun g’loffe mit’m Fensmeisli im Maul, hot wennich gebrummt un iss fattgange, wu sie’s ruhich fresse hot kenne.
Gleimol iss die Katz z’rickkumme zu de Memm un hot sich newich sie g’leegt. Die Memm hot sie g’schtreichelt mit de Hand un hot g’saat: “Sell hettscht du net duh selle. Mer fiedre dich. Du muscht kenn so schee Fensmeisli fange un fresse.”
Die Katz hot laut un freindlich g’schpinnt. Sie bekimmert sich net drum, dass junge Fensmeislin hungrich geh misse. Wie iss doch die Nadur so wunnerbaar, awwer viel kammer schlecht begreife.

Noah G. Good (1904-2002)