Deitsch Web TV: Die Susanna Cox Schtori

Sell iss die draurich Gschicht vun die Susanna Gax (Cox), ass ihr Lewwe hot losse misse, wie sie noch ganz yung waar.
Sell iss ghaeppent in Reading im Yahr 1809 …

Deitsch Web TV: 77. Versammling in Baricks Kaundi

77. Baricks Kaundi Pennsylvanisch Deitsch Versammling – en Gruss zum Doug Madenford un en latt Leit, ass ich in sell Video sehne kann: Patrick Donmoyer, Mike Hertzog, Keith Brintzenhoff, Parre Richard Miller, Parre Ron Simmons, Bill Mack, Ashley Snyder un etliche Singer vum Dolpehocken Saenger Chor … en Gruuss zu alliebber!

Deitsch Web TV: Oschtre uff die Bauerei

“Oschtre uff die Bauerei” in Kutzeschtettel, un meh wie 1,200 Leit waare datt fer all sell sehne: en Oyeryacht, deitsche Musick un deitsche Handwaricke. Welli Leit kammer sehne in des do Video? Ya, der Editor vun “Hiwwe wie Driwwe”, Patrick Donmoyer, der Co-Editor, Doug Madenford, un Rachel Yoder. Sie iss 2016 der “Featured Artist of the Year” vun “Hiwwe wie Driwwe”. Ya, der Mike Hertzog, mei Banjo Tietscher im neie Land, waar aa datt. Wie ich do waar’s letscht Mol, hawwich zwee Lessons gnumme in sei Musick Schul, un naach sell hemmer blendi Musick zamme geduh. Sell waar ferschur en grooss Gschpass. En abbadicher Gruuss zu eich un halliche Oschtre zu alliebber im neie un im alte Land

Yuscht der Michel Werner
Hiwwe wie Driwwe Publisher

Image

Pennsylvanisch-Deitsch fer Kinner: Die Gediere

Learning Pennsylvania German 1

Deitsch Web-TV: Bill Meck bsucht’s alte Land

Im Harebscht 2014 hot der Bill Meck vun Alburtis (PA) ‘s alte Land bsucht: die Pfalz (Palatinate) im Rhine Valley.
Beim Mudderschproochschreiwer Contest hot er gschwetzt, un die Abharicher henn abbadich gegliche, was sie gheert henn.
Die Paelzer Leit un der Bill Meck henn nanner guud verschtehne kenne. ‘S waar blessierlich fer sell sehne …

Ebbes aus em alte Land: Wer iss en Paelzer?

Paelzer (Palatines)

Werd eens gebore, wu egal,
in Schpeyer odder Frankedaal,
in Neistadt, Lautre, Bermesens,
im Paelzer Wald, or nah die Grenz,
am Dunnerschberg, or aach am Rhei,
des kann dann blooss en Paelzer sei.

Doh waar die Mudder graad mot fort,
an irgend emme fremme Ort,
kummt in die Woche — irgendwu,
aach des gebt dann en Paelzer Bu,
or Paelzer Maedcher, des iss klaar –
un wann‘s in Buxtehude waar.

Dann gebt‘s aach noch e drittie Sort,
die wohnen weit, am fremme Ort,
wie Pennsylvaani, beischpielsweis,
un fallen uff durch Schprooch un Fleiss
un waaren niemols in de Palz.
Aach des sinn Paelzer, jedenfalls!

E viertie Sort sinn die am Enn,
die wu kee Paelzer Eldre henn.
Wu zugewannert irgendwann
un machen nie de Palz en Schann.
Aach des sinn Paelzer, ganz gewiss,
selbscht wann die Haut mol farwich iss,
so guud wie alle annre aa:
Ich hoff, des iss jetzt yedem klar!

Paul Tremmel
Forst (Palatinate, Germany)

‘S Katz Deitsch Schtick: Hanning 2016

Am zwette Hanning

Zum Wedderbrophet:

Grundsau! Grundsau!
Saag uns mol vum Wedder nau!
Iss der Winder ball verbei,
Odder watt’s noch wieschter sei?

Die Grundsau

Waart emol! Am zwette Hanning
Weis ich dihr mei Wedderlanning:
Ya, des weess ich viele besser
Wie die Dokter un Brofesser!

Deel, die gucke naach die Stanne,
Wolle’s Wedder datte lanne;
Dann sinn annre Weddermenner,
Deide’s Wedder vum Kalenner.

Meene noch, die Gensbrophete
Wunners, was sie wisse deete;
Was sie bralle, was sie boche,
Mit’me dumme Gensegnoche!

Glaabt net yedre alde Fraa!
Ich geh annerschter do draa:
Hawwich net en gudie Naas,
Besser wie en Wedderglaas?

Wann ich aa noch schlaefrich bin,
Hawwich’s awwer doch im Sinn,
Iwwerdem mol uffzuschteh
Un mol aus’em Loch zu geh.

Iss es dann en wennich drieb,
Well, des waer mer graad so lieb;
Schnee un Kelt waer dann verbei,
Friehyaahrswedder hett mer glei.

Un dann fang ich aa zu danze,
Fress mer mol en voller Ranze;
Ya – des macht mich immer lache –
Brauch aa net emol zu schaffe!

Awwer, scheint en bissel Sunn,
Bleibt der Winter, weess ich schun,
Immer noch sex Woche lang;
Un do watt’s mer angscht un bang.

Ei, was hett ich dann zu lewe?
Ya, do kaemt ich wiescht deneewe!
Kalter Wind un Schnee so dief –
Kaemt am End noch uff „Relief!”

Oh, des waer fer mich en Schand!
Grundsau hot doch meh Verschtand,
Losst sich net dehinner finne,
Brauch sich aa net zwee mol b’sinne.

Un im neegschte Aageblick,
Bin ich schun im Loch zurick;
Winter losst mer Winter sei,
Un dann schlof ich widder ei.

JOHN BIRMELIN (1938)

‘S Katz Deitsch Schtick: Yenner 2016

Wann’s kalt iss un duschber iss in Pennsylvaani, gehne die Leit datt alsemol Elbedritschlicher yaage. Ya, sell iss gschpassich – abbadich fer die Leit, wu nix wisse vun seller Gebrauch. Die meenschte Leit wisse net, ass die Musiganter vun die Band CCR etliche Yaahre zerick aa mol in PA gwessst sinn fer so en Elbedritsche Yacht, un wie sell verbei waar, henn sie en pennsylvanisch-deitsche Version gemacht vun ihr Schtick “Bad Moon Rising”. Datt iss es:

Elbedritsche Yacht

“Kumm, geh mit uns heit Owet yaage,
dief in der Busch, mir welle Gschpass.
Loss dir vun uns mol ebbes saage,
du hebscht der Sack, noht fangscht du was.”

GEH NET NAUS HEIT NACHT,
‘S ISS ELBEDRITSCHE YACHT,
DIE BUWE RETZE DICH – GEB ACHT!

“Guckt wie en Voggel mit zwee Hanner,
Schnawwel, Fliggel, Feddre un aa Haar.
En Gans die eeni Seit, en Ent die anner,
En Hinkel zwischich drin, ya, des iss wahr.”

GEH NET NAUS HEIT NACHT,
‘S ISS ELBEDRITSCHE YACHT,
DIE BUWE RETZE DICH – GEB ACHT!

“Guck, mir gehn fatt un welle suche,
des glee Gedier, ass niemand kennt.
Wammer es sehn, not watt es fluche,
dreiwe’s mit Gekrisch, noht kummt’s gerennt!”

GEH NET NAUS HEIT NACHT,
‘S ISS ELBEDRITSCHE YACHT,
DIE BUWE RETZE DICH – GEB ACHT!

“Wann du uns gar nimmie duhscht heere,
sei bloss net bang un waart en Zeit,
denk draa, mer duhn dich ebbes lehre,
wann’s duschber watt, noht iss’s so weit:”

HEB DER SACK HEIT NACHT,
‘S ISS ELBEDRITSCHE YACHT
WASCHT BALL SEHN, ASS BLENDI GSCHPASS SELL MACHT!

HEB DER SACK HEIT NACHT,
‘S ISS ELBEDRITSCHE YACHT
WASCHT BALL SEHN, ASS BLENDI GSCHPASS SELL MACHT!

Deitsch Web-TV: Nei Yaahrs Winsche

Dihr liewi Leit,
Mer verlosse es alt Yaahr 2015 mit en schlechti Neiigkeet: Der Peter Fritsch vun Alburtis iss gschtarewe Disember 16. Er waar 70 Yaahr alt gwesst.
Ich hab der Peeder fer 21 Yaahr gekennt un ihn immer bsucht, wann ich in Pennsylvaani waar. Mit henn als ferschur en guudi Zeit ghatt minanner. Es letscht Mol hemmer nanner gsehne im Hanning 2015. Der Peeder waar en pennsylvaanisch-deitscher Moler, Schreiwer, Schwetzer und Musigant. Mit guudi Freind hot als es “Nei Yaahrs Winsche” geduh fer etliche Yaahre. Sie sinn gezogge vun Haus zu Haus un henn en Seege gewwe fer’s ganz Yaahr. Der Peeder hot mir verzehlt, ass sei Paep sell schun als geduh ghatt hot Yaahre zerick. In selli Zeit henn sie’s nei Yaahr aa noch aagschosse mit die Flinte. Sell hot awwer gegnallt. Un weil die Buwe an alli Bletz ebbes zu drinke grickt henn gehich die Kaelt, henn sie etliche Mol am friehe Maryie neegscht nimmie ihr eegni Heemet gfunne. Sell hot der Peeder als verzehlt. Der Peeder hot die pennsylvanisch-deitsche Birth Certificates gemacht fer mei drei Meedlin, un ich bin aarick froh un dankbar fer sell. Ich hab der Peeder etliche Mol en Eilaading gewwe fer kumme ins alte Land un ausfinne, wu sei Voreldre gwuhnt henn. Er hot awwer als yuscht gsaat: “Nee, Michel, nee. Ich schloof’s ‘s liebscht in mei eegen Bett.” Heit gewwe mer uff hiwwe-wie-driwwe.de der Nei Yaahrs Winsch, ass der Peeder geduh hot en paar Yaahr zerick. Hattyje, Peeder, guuder Freind, un mach’s guud!

Mer winsche alliebber im neie un im alte Land
en guud un friddlich Yaahr 2016

Michael Werner
Der Hiwwe wie Driwwe Mann