‘S Katz Deitsch Schtick: Tschuun 2015

Freidaags uff die Bauerei

Mir waare fimf Buwe deheem. Do waare aa noch unsre Eldere, der Henner un oftmols en Maad. So sinn mer zu neint an der Disch gange. Mit ’re neinkeppiche Familie hot’s ebbes genumme zu esse.
Oft waar’s Esse ganz eefach, yuscht e groosse Schissel voll fer die ganze Familie, v’leicht en groosse Supp odder’n Deller voll vun ebbes Gebroodenes. Mer hot alsfatt mit Brot un Schmieres aag’fange, un nochdem hot mer sich aus de groosse Schissel bedient.
Mer sinn nie net hungrich vum Disch weggange. Dreimol im Daag hot mer gesse: Mariyets hot mer’s Mariye-esse odder’s Friehschtick g’hadde; middaags hot mer’s Middaagesse gesse; un oweds hot mer‘s Nachtesse gesse. Wann mer g’sund waar, waar mer debei, wann gesse iss warre; wann mer g’fehlt hot, waar ebbes letz: dann waar mer krank odder schlecht zumut, odder mer hot sich verschloofe.
Naach dem Esse sinn mer all an die Arrewet gange. Die Weibsleit henn’s Esse weggemacht. Oft waar net viel wegzumache, mer henn alles gesse. Doch waare die Deller, die Glaesser, die Messere, Leffel, Gawwle un die leere Schissle zu wesche. Mit heessem Wasser un Seef hot mer all’s G’scharr g’wesche un g’schwenkt un wegg’schtellt fer’s neegschte Mol, dass mer gesse hot. Mir Mannsleit henn draus g’schafft. Es waar immer viel zu duh fer die groosse un die glennere Leit. Die groosse Leit henn’s Sach g’ruppt un reigebrocht fer der Marrick. Do waare Rotriewe, rote un weisse Rettich, Buhne, Zwiwwle un noch viel annere Sache zu ihre Zeit. Freidaags henn mer all im Hof g’schafft. Mer hot die Sache fer der Marick wesche misse, in gleene Bindel binne un sie eipacke.
So waare mer am rischte fer der Marick, wie der Henner kumme iss mit ’me Arm voll g’schnittene Blumme. Er hot g’saat: “Ich hab ebbes g’sehne. ‘S iss en Schnarrveggli kumme, wu ich am Blumme schneide waar. ‘S hot sei Nescht uff’me Nascht im Baamgaarde. Datt hawwich sei Nescht g’funne, ‘s guckt graad wie’n alter Gnorre uff ’me Nascht. ‘S iss aus aus Schpinnegeweb gebaut un mit alte Rindschticker un Moos bedeckt. Mer deet gaar net denke, dass des’n Nescht waer, awwer ‘s liege zwee gleene, weisse Oyer drin, so grooss wie’n Arrebs.
Yuscht wie der Henner am ablaade waar, iss der Mauskeenich aus de Deichsel g’flogge, wu er sei Nescht gebaut g’hatt hot un hot so luschtich g’sunge fer uns. Der Henner hot g’saat: “Heerscht sell, wie kann der awwer singe. Die Schnarrvegglin kenne net singe, awwer ihre Fliggel gehn so schnell, dass mer sie net sehne kann, un sie kenne schtill schteh bleiwe in de Luft, odder schnell fliege, aa hinnerschich. Wie iss doch die Nadur wunnerbaar.”
Graad zu selle Zeit iss’n Fensmeisli unnich’m Schopp rauskumme mit de zwee Backe ganz dick voll fer in sei Nescht draage.
Die Memm hot ihn g’sehne un hot g’saat: “Guck mol seller Ding, wie er sich die Back uffg’fillt hot, wu will er hie mit sellem?” Awwer sie hot net lang wunnere brauche. Unser groosse Katz hot ihn aa g’sehne. Ihr hot’s Fensmeisli aa guud geguckt.
Sie hot weider nix vun sich heere losse. Ganz ruhich hot sie so’n Katzebuckel g’macht un iss uff’s Fensmeisli losg’schprunge. Schneller wie mer’s schreiwe odder saage kann, waar alles vorbei.
Die Katz iss devun g’loffe mit’m Fensmeisli im Maul, hot wennich gebrummt un iss fattgange, wu sie’s ruhich fresse hot kenne.
Gleimol iss die Katz z’rickkumme zu de Memm un hot sich newich sie g’leegt. Die Memm hot sie g’schtreichelt mit de Hand un hot g’saat: “Sell hettscht du net duh selle. Mer fiedre dich. Du muscht kenn so schee Fensmeisli fange un fresse.”
Die Katz hot laut un freindlich g’schpinnt. Sie bekimmert sich net drum, dass junge Fensmeislin hungrich geh misse. Wie iss doch die Nadur so wunnerbaar, awwer viel kammer schlecht begreife.

Noah G. Good (1904-2002)

Schtimme aus em Karichhof – en nei Bichli

Der Doug 9781601264558_1024x1024Madenford vun Howard in Pennsylvani hot en nei Buch gepublisht: “Schtimme aus’m Kaerrichhof”. Sell Buch iss en Series vun 30+ katze Gschichte, ass gschriwwe waare beim Lloyd Moll. Der Moll hot selle Schtories in de 1940s fer die Allentown Morning Call gschriwwe. Der Doug hot sie versammelt un dann in Englisch iwwersetzt. En latt un de Gschichte sinn iwwer echte Dinge aus die Gschicht vun die Pennsylvanisch-Deitsche Fer selle Schtories hot er aa “Historical Notes” gschriwwe. Die Schtories sinn so schee gschriwwe, ass der Doug saagt: “Liewer Leser, du waerrscht lache, schmunzele, un brille.” Sell Buch iss gut fer ebber, ass Deitsch schun lese un verschtehe kann. Es iss aa gut fer ebber, ass Deitsch lanne will. Un es iss aa gut fer ebber, ass kenn Deitsch verschteht – weil all die Schtories aa in Englisch gewwe sinn. Der Moll hot die Deitsche in PA waricklich en Fenschter in der Vergangenheit gewwe. Der Moll waar eener vun de wichdigschte deitsche Schreiwer – un aa eener vun de Beschde. All die Schtories sinn iwwer die Idea, ass ebber darich en Kaerichhof laafe kennt un mit de Dode schwetzt. Die Dode kumme zerick ass Schpucke un verzaehle ihm ihre Leweslaaf. Maniche Schtories sinn vun die friehe 1700s, un annere kumme aus de 1800s. Mir heere vun Leit, ass mit de Insching gefochte henn, mit de Britisch darich der Unabhaengigskeitgrieg zu duh ghatt henn un aa Schtories vun dem Lewe in en glee deitsch Schteddel. Do kammer es Bichli addere: Schtimme aus’m Kaerrichhof

Hiwwe wie Driwwe TV: Ebbes vun die 76. deitsch Versammling vun Baricks Kaundi

Sell iss en Video, ass unser HwD Co-Editor Doug Madenford geduh hot vun die pennsylvanisch-deitsch Versammling in Leesport, Berks County, im Abril. ‘S iss ferschuer derwaert fer sell abwatche. Viel Gschpass!

Deitsch Web-TV: Grundsaudaag 2015 in Pennsylvaani

Im Hanning 2015 waar der “Hiwwe wie Driwwe Mann” in Pennsylvaani gwesst bei sei Freinde. Sell waar gschpassich, un mer henn en guuder Grundsaudaag ghatt. Bischt du en Deitscher un waarscht nie net bei en Grundsau Lodsch? Bischt en Fraa und darefscht net datt anne geh? Odder bischt en Deitschlenner un weescht net zu viel vun sell? Nau seid dihr hallich, weil dihr kennt en Video abwatche un ebbes ausfinne iwwer die Meening vun Grundsaudaag: Wu er beikummt, wie en Grundsau Lodsch Versammling schafft un aa en guudi deitschi Schtori abhariche. Alles in yuscht een Video vun zehe Minudde. Klickt yuscht uff sell, un’s schtaert glei …

‘S Katz Deitsch Schtick: Der Piewie

Der Piewie

Piewie, Piewie, Piewittitie!
Ei, Piewie, bischt zerick?
Nau hock dich uff der Poschde hie
Un sing dei Mariyeschtick.

Hoscht lang verweilt im Summerland,
Bischt seit Oktower fatt;
Bischt drunne aardlich guud bekannt?
Wie geht’s de Veggel datt?

‘S iss schee datt uff de Aarenschbeem:
Gell, datt gebt’s gaar kee Schnee?
Doch fiehlscht du als recht grank fer heem
Wann’s Zeit iss fer zu geh!

Bischt doch uns all recht willkumm do;
Denk, du bischt net zu frieh,
Der Mariye guckt emol net so –
Gell net, du glee Piewie?

Piewie, wu bauscht du des Yaahr hie?
Kannscht waehle, wu du witt;
Witt du am Haus en Bletzeli?
Ich deel dir’s willich mit.

Ich geb der neier Dreck fer nix,
Geilshaar un Flax un Helm;
Nemmscht’s eenihau! – Ich kenn dei Dricks,
Du schmaerder, gleener Schelm!

Des iss yuscht Schpass, mei Piewiefreind,
Ich rechel dich kee Dieb!
Hettscht mit meim Gold dei Nescht geleint,
Du waerscht mir yuscht so lieb.

En Fruchtyaahr unne dich, Piewie,
Waer wie en leerie Welt!
Dei Dinscht, mei liewes Veggeli,
Bezahlt mer net mit Geld!

Piewie, wie’n mildie Luft du bringscht!
Die Friehyaahrssunn, wie schee!
‘S gebt nau, weil nu mol mariyets singscht,
Kee Winderdaage meh.

Piewie, Piewie, Piewittitie!
Bin froh, du bischt zerick;
Nau hock dich uff der Poschde hie,
Un sing dei Mariyeschtick!

Henry Harbaugh (1817-1867)

En Gruuss zu alliebber hiwwe wie driwwe
schickt der Michael Werner,
ass froh iss, ass ‘s Friehyaahr nau ball kummt.

‘S Katz Deitsch Schtick: Molly Pitcher

MollyPitcher

 

 

 

Zum Schtarewe iss heit net en guuder Daag
(The Molly Pitcher Story)

So hatt waar der Winder, so wennich henn sie gwisst.
Von Steuben hot die Kalls gelannt, wie mer fechte misst.
Im Washington sei Heisli hot es Feier waarm gebrennt,
Wie en latt ganz yunge Buwe sinn darich Schnee un Dreck gerennt.

Oh, heert mol, was ich zu eich saag:
Zum Schtarewe waar sell net en guuder Daag.

Im Summer henn sie gfochte, die Sunn, die waar so heess.
Un middes in en Drupp Soldaate waar die Molly Hays.
Hot gfochte Wasser draage zu ihrm Mann un anneri Leit,
Es Cannon aa zu kiehle, ass es schiesst lang guud un weit.

Molly! Pitcher brauche mer ganz schnell!
Mach! Renn dabber anne zu der Gwell.

Uff eemol hot ihr Mann, der Billy, gegrische un gebluut.
Noht iss die Mary gschprunge, hot gekennt es Cannon guud,
Hot gschtoppt es Pulver un die Kugel in es Rohr dief nei,
Un gschosse un geguckt en Weil, noht hot mer gheert en Schrei.

Oh, heert mol, was ich zu eich saag:
Zum Schtarewe iss heit net en guuder Daag!

Michael Werner
“Der Hiwwe wie Driwwe Mann”
gschpielt bei die Band “NEW PALTZ”

(Original: Solas, Tell God and the Devil …)

Deitsch Web Radio: “Der Mann, ass blugt un saeht”

Mir winsche all unser Zeiding Leser un Heemetblatt Bsucher en wunnerbaar guudes un gsundes Yaahr 2015. Mer schtaerte der Yenner mit en Song, ass der Fuhremennischt Isaac Horst vun Mount Forest – der “Issak vum Barigwald” – gschriwwe hot Yaahre zerick: “Der Mann, ass blugt un saeht”. Drauss iss es am schneehe alleweil, awwer wann die Daage laenger warre un’s widder wennich waarm watt, schtaerte die Bauere widder mit ihr Arewet. Mer welle net vergesse, was sie am duh sinn fer uns all, so ass mer net hungerich ins Bett geh misse.