Deitsch Web TV: Frog en Deitscher

Was henn die Pennsylvanisch-Deitsche mit “Germany – Deitschland” zu duh? Was iss der Unnerschidd zwischich en Deitscher un en Deitschlenner? Un fiehle die Pennsylvanisch-Deitsche deitsch? Ebber weess en Antwatt: Unser Freind, der Doug Madenford, Co-Editor vun “Hiwwe wie Driwwe” …

Pennsylvanisch-deitsche Gschicht: Folk Art

‘S Katz Deitsch Schtick: Tschulei 2015

Bisskatzemischt Kaffi  

Ich weess net eb dihr devun gheert hedde, awwer’s gebt en Gedier in sudoscht Asien ass en Ziwwetkatz heest.  Es schtellt sich heraus ass wammer zu denne Kaffibuhne fiedere deet, was raus kummt macht es bescht Koppche Kaffi in der Welt.
Nau, yeder epper wunnert sich wie sell am aerscht ausgefunne waar.  Velleicht waar es en Woge.  Awwer was iss hatter auszufiggere iss wie der zwette Kall eigschwetzt waar.  “Nee, ‘siss warricklich gut!  Browwier’s emol!”
Ennihau, es watt en grosses Ding, un heidesdaags bezaahle Leit nuff zum sechs hunnert Daaler fer en Koppche Ziwwetkatze Kaffi.  Wann ich sell gheert hab, hawwich was zu duh gewusst.
Nau, Ziwwetkatze sinn hatt zu finne in Montgomery Kaundi, awwer ich hab glese ass sie zimmlich gleich as Bisskatze sinn, un mir henn blendi vun denne dorum.  Es muss yuscht schaffe.
Doch hawwich paar Bisskatze gfange, unn zu denne Kaffibuhne gfiedert. Ich hab Paar Schtunne gewarte, fer die ihri Bisness zu duh, un hab bissel uffgebraut fer der Kaffi Klatsch am Faulkner Schwamm UCC Karrich.  Ich hab deel Starbucks Babierkoppche grickt, un hab mei Bisskatze Mischt Kaffi unnerzuschiewe browiert.
Well, sell waar net zu gscheidt.  Browiert des NET daheem!  Der Kaffi waar net arrig, unn die elde Weibsleit henn sich net zu viel begraemt.  Awwer loss mich eich saage, eenich Bisskatze Schtink ass ins Maul kummt, muss endlich vum hinnerscht End rauskumme.
Fer zwee Woche hawwich nix als Tamattensaft gedrunke misse.  Em Dockder sei Ordning.  All recht, es waar warricklich en “restraining order”, awwer doch.
Noh binnich nimmimeh en Geizhals gwest.  Ich hab Paar waahrliche Ziwwetkatze kaaft, unn hab waahrlich Ziwwetkatze Kaffi zu mache aagfange.  Es waar en gross Glick, SO gut der Kaffi waar.  Loss mich eich saage, es gebt ken Ersatz fer en Ziwwetkatz.
Awwer ich hab ken sechs hunnert Daaler fer en Koppche verlange kenne deet, ass ich hett niemand was es waar verzehle kenne. Noh hawwich gedenkt, was annere Esssache besser watt, wann’s darrich en Ziwwetkatz geht?
Well, Yudekasche henn recht gut gschafft, awwer yeder epper henn gedenkt ass mei Yudekaschebois Melassichriwwelbois waar.  Abbadich die Micke!  Losst uns nix iwwer die Schnitz unn Knepp schwetze.  Gewiss net die Seimaage.  Abbadich net der Pannhaus!
Der Sauerkraut, nau, sell hot am Bescht gschafft, ass es bissel schtinkich iss ennihau.  Die Ziwwetkatze kenne arrig viel Sauerkraut fresse, unn sie gleiche es recht gut, doch bin ich Sauerkraut wie en Narrischer am Eikanne.
So wann dihr darrich Montgomery Kaundi faahre deetet, un en Zeiche fer en Karrich Iems mit Seifleesch un Sauerkraut sehne deetet, kummt dihr rei un browiert es!  Awwer wann dihr vorbei faahre deetet, macht eire Maschienefenschdre uffgerollt!
Kevin Sterner
(glese beim Kutzeschtettel Folk Fescht 2015)

‘S Kutztown Folk Festival hot gschtaert

Wann dihr noch net hennd, kummt un bsucht ‘s Kutzeschtettel Folk Festival. ‘S gebt en latt zu sehne datt – un aa guudi Iems un Musick. Glaabt’s odder net, awwer mer kann aa die Mudderschprooch lanne. Guckt mol, wie der Leroy Brown die Jennifer lann “Thank you!” saage …

‘S Katz Deitsch Schtick: Tschuun 2015

Freidaags uff die Bauerei

Mir waare fimf Buwe deheem. Do waare aa noch unsre Eldere, der Henner un oftmols en Maad. So sinn mer zu neint an der Disch gange. Mit ’re neinkeppiche Familie hot’s ebbes genumme zu esse.
Oft waar’s Esse ganz eefach, yuscht e groosse Schissel voll fer die ganze Familie, v’leicht en groosse Supp odder’n Deller voll vun ebbes Gebroodenes. Mer hot alsfatt mit Brot un Schmieres aag’fange, un nochdem hot mer sich aus de groosse Schissel bedient.
Mer sinn nie net hungrich vum Disch weggange. Dreimol im Daag hot mer gesse: Mariyets hot mer’s Mariye-esse odder’s Friehschtick g’hadde; middaags hot mer’s Middaagesse gesse; un oweds hot mer‘s Nachtesse gesse. Wann mer g’sund waar, waar mer debei, wann gesse iss warre; wann mer g’fehlt hot, waar ebbes letz: dann waar mer krank odder schlecht zumut, odder mer hot sich verschloofe.
Naach dem Esse sinn mer all an die Arrewet gange. Die Weibsleit henn’s Esse weggemacht. Oft waar net viel wegzumache, mer henn alles gesse. Doch waare die Deller, die Glaesser, die Messere, Leffel, Gawwle un die leere Schissle zu wesche. Mit heessem Wasser un Seef hot mer all’s G’scharr g’wesche un g’schwenkt un wegg’schtellt fer’s neegschte Mol, dass mer gesse hot. Mir Mannsleit henn draus g’schafft. Es waar immer viel zu duh fer die groosse un die glennere Leit. Die groosse Leit henn’s Sach g’ruppt un reigebrocht fer der Marrick. Do waare Rotriewe, rote un weisse Rettich, Buhne, Zwiwwle un noch viel annere Sache zu ihre Zeit. Freidaags henn mer all im Hof g’schafft. Mer hot die Sache fer der Marick wesche misse, in gleene Bindel binne un sie eipacke.
So waare mer am rischte fer der Marick, wie der Henner kumme iss mit ’me Arm voll g’schnittene Blumme. Er hot g’saat: “Ich hab ebbes g’sehne. ‘S iss en Schnarrveggli kumme, wu ich am Blumme schneide waar. ‘S hot sei Nescht uff’me Nascht im Baamgaarde. Datt hawwich sei Nescht g’funne, ‘s guckt graad wie’n alter Gnorre uff ’me Nascht. ‘S iss aus aus Schpinnegeweb gebaut un mit alte Rindschticker un Moos bedeckt. Mer deet gaar net denke, dass des’n Nescht waer, awwer ‘s liege zwee gleene, weisse Oyer drin, so grooss wie’n Arrebs.
Yuscht wie der Henner am ablaade waar, iss der Mauskeenich aus de Deichsel g’flogge, wu er sei Nescht gebaut g’hatt hot un hot so luschtich g’sunge fer uns. Der Henner hot g’saat: “Heerscht sell, wie kann der awwer singe. Die Schnarrvegglin kenne net singe, awwer ihre Fliggel gehn so schnell, dass mer sie net sehne kann, un sie kenne schtill schteh bleiwe in de Luft, odder schnell fliege, aa hinnerschich. Wie iss doch die Nadur wunnerbaar.”
Graad zu selle Zeit iss’n Fensmeisli unnich’m Schopp rauskumme mit de zwee Backe ganz dick voll fer in sei Nescht draage.
Die Memm hot ihn g’sehne un hot g’saat: “Guck mol seller Ding, wie er sich die Back uffg’fillt hot, wu will er hie mit sellem?” Awwer sie hot net lang wunnere brauche. Unser groosse Katz hot ihn aa g’sehne. Ihr hot’s Fensmeisli aa guud geguckt.
Sie hot weider nix vun sich heere losse. Ganz ruhich hot sie so’n Katzebuckel g’macht un iss uff’s Fensmeisli losg’schprunge. Schneller wie mer’s schreiwe odder saage kann, waar alles vorbei.
Die Katz iss devun g’loffe mit’m Fensmeisli im Maul, hot wennich gebrummt un iss fattgange, wu sie’s ruhich fresse hot kenne.
Gleimol iss die Katz z’rickkumme zu de Memm un hot sich newich sie g’leegt. Die Memm hot sie g’schtreichelt mit de Hand un hot g’saat: “Sell hettscht du net duh selle. Mer fiedre dich. Du muscht kenn so schee Fensmeisli fange un fresse.”
Die Katz hot laut un freindlich g’schpinnt. Sie bekimmert sich net drum, dass junge Fensmeislin hungrich geh misse. Wie iss doch die Nadur so wunnerbaar, awwer viel kammer schlecht begreife.

Noah G. Good (1904-2002)

Schtimme aus em Karichhof – en nei Bichli

Der Doug 9781601264558_1024x1024Madenford vun Howard in Pennsylvani hot en nei Buch gepublisht: “Schtimme aus’m Kaerrichhof”. Sell Buch iss en Series vun 30+ katze Gschichte, ass gschriwwe waare beim Lloyd Moll. Der Moll hot selle Schtories in de 1940s fer die Allentown Morning Call gschriwwe. Der Doug hot sie versammelt un dann in Englisch iwwersetzt. En latt un de Gschichte sinn iwwer echte Dinge aus die Gschicht vun die Pennsylvanisch-Deitsche Fer selle Schtories hot er aa “Historical Notes” gschriwwe. Die Schtories sinn so schee gschriwwe, ass der Doug saagt: “Liewer Leser, du waerrscht lache, schmunzele, un brille.” Sell Buch iss gut fer ebber, ass Deitsch schun lese un verschtehe kann. Es iss aa gut fer ebber, ass Deitsch lanne will. Un es iss aa gut fer ebber, ass kenn Deitsch verschteht – weil all die Schtories aa in Englisch gewwe sinn. Der Moll hot die Deitsche in PA waricklich en Fenschter in der Vergangenheit gewwe. Der Moll waar eener vun de wichdigschte deitsche Schreiwer – un aa eener vun de Beschde. All die Schtories sinn iwwer die Idea, ass ebber darich en Kaerichhof laafe kennt un mit de Dode schwetzt. Die Dode kumme zerick ass Schpucke un verzaehle ihm ihre Leweslaaf. Maniche Schtories sinn vun die friehe 1700s, un annere kumme aus de 1800s. Mir heere vun Leit, ass mit de Insching gefochte henn, mit de Britisch darich der Unabhaengigskeitgrieg zu duh ghatt henn un aa Schtories vun dem Lewe in en glee deitsch Schteddel. Do kammer es Bichli addere: Schtimme aus’m Kaerrichhof

Hiwwe wie Driwwe TV: Ebbes vun die 76. deitsch Versammling vun Baricks Kaundi

Sell iss en Video, ass unser HwD Co-Editor Doug Madenford geduh hot vun die pennsylvanisch-deitsch Versammling in Leesport, Berks County, im Abril. ‘S iss ferschuer derwaert fer sell abwatche. Viel Gschpass!