Category Archives: Deitsch Web Radio

Deitsch Web Radio: “Der Mann, ass blugt un saeht”

Mir winsche all unser Zeiding Leser un Heemetblatt Bsucher en wunnerbaar guudes un gsundes Yaahr 2015. Mer schtaerte der Yenner mit en Song, ass der Fuhremennischt Isaac Horst vun Mount Forest – der “Issak vum Barigwald” – gschriwwe hot Yaahre zerick: “Der Mann, ass blugt un saeht”. Drauss iss es am schneehe alleweil, awwer wann die Daage laenger warre un’s widder wennich waarm watt, schtaerte die Bauere widder mit ihr Arewet. Mer welle net vergesse, was sie am duh sinn fer uns all, so ass mer net hungerich ins Bett geh misse.

HwD Webradio: Der Ewich Yaeger

Dihr liewi Leit,

Grischtdaag iss verbei, awwer unser Webradio geht noch en wennich weider. Der Johnny Brendle vun Reinholds hot aa gschwetzt uff de Luft iwwer ebbes, ass mer “Der Ewich Yaeger” (The Eternal Hunter) heesst. Ich weess net, eb dihr seilewes schunt vun ebbes wie sell gheert henn. ‘S iss en alt Schtori, ass aa guud bekannt waar unnich die deitsche Leit im alte Land, eb sie abgschtaert sinn iwwer die See naach Pennsylvaani. Mer kann saage, ass nimmi zu viel Leit ebbes vun sell wisse in Deitschland. Unnich die Deitsche im Pennsylvanisch Deitschland awwer iss der “ewich Yaeger” noch ganz guud bekannt, un’s gebt heit noch Leit, ass saage, ass sie ihn schunt gheert henn yaage in ‘re kalt Yenner Nacht. So hot aa der John Brendle. Haricht sell mol ab un klickt mol datt odder uff es Logo.

Der HwD Drucker

HwD Grischtdaag Radio 2011: “Neiyaahr Gebreiche”

Des iss es dritt Program vum HwD Grischtdaag Radio 2011. Der Johnny Brendel vun Reinholds (PA) verzehlt iwwer die Belznicklerei un etliche Neiyaahr Gebreiche in Pennsylvaani. Klickt yuscht uff sell Pickter, un’s Program schtaert …

 

 

 

HwD Grischtdaag Radio 2011 “‘Grischtdaag Gebreiche”

Johnny Brendel verzehlt vum erscht Grischtbaam un anneri Gebreiche zwischich Grischtdaag un Neiyaahr. Haricht sell mol ab. Sell iss der zwett Deel vum HwD Grischtdaag Radio Program 2011. Klick yuscht uff’s Pickter do rechts …

HwD Grischtdaag Radio 2011: En Grischtdaag Schtori

Alle Yaahr hemmer uff hiwwe-wie-driwwe.de ebbes Abbadiches fer Grischtdaag.
Mir sinn aarick froh, ass mer unser Leser vun die Website desmol en pennsylvanisch-deitsch Radio Program aus em Yaahr 1966/67 weise kenne. ‘S iss em Johnny Brendle vun Reinholds (PA) sei Program. Do iss der erscht Deel. Die annere Paerts kumme wennich schpeeder … viel Gschpass beim Abhariche.  Fer sell Program schtaerte, klickt yuscht uff es Pickter vum Belznickel!

Deitsch Web Radio: Professor Schnitzel verzehlt (Part 2)

Deitsch Web Radio: Der Gnocheyockel (Ben Rader & Band)

Deitsch Web Radio: Donnie Breininger verzehlt ebbes Gschpassiches

Deitsch Web Radio: Pop Music in Pennsylvanisch-Deitsch

Weess noch net, eb ich sell gleich – awwer es iss ebbes Neies. ‘S iss es erscht Mol, ass ich ebbes wie Pop Music in die Mudderschprooch gheert hab. Ich deet gleiche wisse, wer sell Kall iss, ass sell Upload geduh hot. Wann er sell lest, sett er mir mol en E-Poscht schicke …