Category Archives: Bicher un Kalenner

Schtimme aus em Karichhof – en nei Bichli

Der Doug 9781601264558_1024x1024Madenford vun Howard in Pennsylvani hot en nei Buch gepublisht: “Schtimme aus’m Kaerrichhof”. Sell Buch iss en Series vun 30+ katze Gschichte, ass gschriwwe waare beim Lloyd Moll. Der Moll hot selle Schtories in de 1940s fer die Allentown Morning Call gschriwwe. Der Doug hot sie versammelt un dann in Englisch iwwersetzt. En latt un de Gschichte sinn iwwer echte Dinge aus die Gschicht vun die Pennsylvanisch-Deitsche Fer selle Schtories hot er aa “Historical Notes” gschriwwe. Die Schtories sinn so schee gschriwwe, ass der Doug saagt: “Liewer Leser, du waerrscht lache, schmunzele, un brille.” Sell Buch iss gut fer ebber, ass Deitsch schun lese un verschtehe kann. Es iss aa gut fer ebber, ass Deitsch lanne will. Un es iss aa gut fer ebber, ass kenn Deitsch verschteht – weil all die Schtories aa in Englisch gewwe sinn. Der Moll hot die Deitsche in PA waricklich en Fenschter in der Vergangenheit gewwe. Der Moll waar eener vun de wichdigschte deitsche Schreiwer – un aa eener vun de Beschde. All die Schtories sinn iwwer die Idea, ass ebber darich en Kaerichhof laafe kennt un mit de Dode schwetzt. Die Dode kumme zerick ass Schpucke un verzaehle ihm ihre Leweslaaf. Maniche Schtories sinn vun die friehe 1700s, un annere kumme aus de 1800s. Mir heere vun Leit, ass mit de Insching gefochte henn, mit de Britisch darich der Unabhaengigskeitgrieg zu duh ghatt henn un aa Schtories vun dem Lewe in en glee deitsch Schteddel. Do kammer es Bichli addere: Schtimme aus’m Kaerrichhof

Es globbt beim Sammy middes in die Nacht

 

En nei pennsylvanisch-deitsch Kinnerbichli watt ball gedruckt bei “Edition Tintenfaß” (Inkwell Editions) im alte Land. ‘S iss die Schtori vum Sammy, ass drauss im Busch wuhnt. Middes im Winder globbt’s an die Deer. Erscht iss es en Haas, noht en Fux un am End noch en Baer. Sie welle all nei in sei glee Heisli, weil sie am friere sinn. Losst er sie nei? Finn sell mol aus …

Mer kann sell “Es globbt beim Sammy middes in die Nacht” addere, wammer uff seller Link do klickt:  Grick meh Information un adder es Bichli!

Nei Bichli: “Ich kann PA Deitsh shreiva”

En nei Bichli hot der Tom Beachy aus Holmes Kaundi in Ohio gepublisht: “Ich kann PA Deitsh shreiva”. Abbadich baut sell Publication iss, ass der Tom en Amisher iss. Gmeenerhand gewwe die Amish net zu viel fer ihr Mudderschprooch. Sie saage yuscht: “S iss yuscht unser Alledaag-Schprooch, ‘s iss net Hochdeitsch un nix Abbadiches.” Yuscht wennich Amische un Mennischte vun die Alt Addning henn browiert lanne Pennsylvanisch-Deitsch schreiwe un lese. Un nau kummt der Tom Beachy un druckt en Bichli mit Title “Ich kann PA Deitsch shreiva” abbadich fer Kinner. Mer muss wisse, ass es zwee Wege gebt fer die Mudderschprooch schpelle: en deitscher Weg un en englischer Weg. Die meenschte Leit in Pennsylvaani gleiche der deitsch Weg (Buffington-Barba System), die meenschte Leit in Ohio un weiter draus im West welle ‘s der englisch Weg hawwe (Committee for Translation Weg). Der Tom kummt vun die Berlin Gegend in Ohio un schpellt fer sell der englische Weg. Mer wisse net, wieviel Kapies ass er gedruckt hot, awwer mer kann sell Bichli kaafe bei Masthof Press in Morganschtettel (PA), wammer uff sell Link klickt.

Pennsylvanisch-Deitscher Kalenner 2012

Deel Leit henn gedenkt, ass es verleicht kenn pennsylvanisch-deitscher Kalenner meh gebt, wann der Gary Kerschner mol doot ist. Er iss gschtarewe in 2010, un sei letschter Kalenner waar fer 2011. Un nau gebt’s gleich zwee neie mit pennsylvanisch-deitsche Daage fer die Munete un aa. Schprichwadde. Eens kammer iwwer’s Internet addere, wammer uff sell Link klickt.

Der anner iss rausgewwe warre beim Pennsylvania German Cultural Heritage Center in Kutzeschtettel, un mer kann sell addere bei Masthof Press in Morganschtettel, wammer uff sell Link klickt.

En nei Bichli: Pennsylvanisch-Deitsche Halloween Scherenschnitte

Ya, mer wisse, ass noch net Schpuknacht iss, awwer yuscht heit hemmer en wunnerbaar guudes Bichli in unser Mailbax gfunne iwwer Pennsylvanisch-Deitsche Halloween Scherenschnitte un deitsche Gedichte. All selli wunnerbaare Scherenschnitte hot unser Freind Peter Fritsch vun Langschwamm (Alburtis, PA) geduh – un er iss aa der Kall, ass all die guude Gedichte gschriwwe hot, ass mer finne kann datt drin. Wie die Gschpucke gucke un die Hexe fliege in sell Buch. ‘S iss en Freed. Un deel Gedichte gehne wie sell:

Aus die Fesser, aus die Krug –
Kumme alle Aard vun Gschpuck.
Sie fliege uff un fliege rum
Un gewwe ewwe gaar nix drum.
Es schallt mit deiwelswiescht Gelach,
Es weewelt, ziddert nuff zum Dach.

Zwee bucklich Mennli fliege bei,
En gaschdich Draam, des kann net sei.
Was henn sie fer en hesslich Ziel?
Uff ihrne hexne Besemschtiel.
Sie ziehe Graft vum Wedderleech,
Die Kepp sinn voll mit Schlechdichkeet.

Do iss en Deiwel, er danzt un lacht,
So halt dich weck devun.
Feierich Haar, en langer Schwanz,
En gfliggelt Hund drum rum.
Er macht, ass wann er hallich waer
An seller schpuckich Nacht;
Er greischt un yohlt un gebt net uff
Mit so umleidlich Yacht.

Sell hot der Peeder gschriwwe, un mer kann sell Bichli addere bei Amazon. Klickt yuscht mol uff der do Gnopp.

“Schtruwwelpitter” in Pennsylvanisch-Deitsch

Sitter en paar Munet kammer der “Schtruwwelpitter”, eens vun die bescht bekannte Kinnerbichlin im alte Land, aa in die Mudderschprooch kaafe un lese. ‘S Bichli koscht EUR 13,90. Do geht’s zum Shop.