Category Archives: Bicher un Kalenner

Nei Buch: 25 Yaahre Hiwwe wie Driwwe

25 Yaahre “Hiwwe wie Driwwe” – Patrick Donmoyer & Michael Werner mit em neie Buch

Alle 50 Issues, ass zwischich 1997 un 2021 gedruckt sinn warre, kammer nau lese in en Buch, ass meh ass 700 Bledder hot: “25 Yaahre Hiwwe wie Driwwe – Celebrating a Quarter-Century of Transatlantic Friendship”. Es Buch koscht 45 Daaler. Mer kann sell addere bei Masthof. Click yuscht datt:

Advertisement

Schtimme aus em Karichhof – en nei Bichli

Der Doug 9781601264558_1024x1024Madenford vun Howard in Pennsylvani hot en nei Buch gepublisht: “Schtimme aus’m Kaerrichhof”. Sell Buch iss en Series vun 30+ katze Gschichte, ass gschriwwe waare beim Lloyd Moll. Der Moll hot selle Schtories in de 1940s fer die Allentown Morning Call gschriwwe. Der Doug hot sie versammelt un dann in Englisch iwwersetzt. En latt un de Gschichte sinn iwwer echte Dinge aus die Gschicht vun die Pennsylvanisch-Deitsche Fer selle Schtories hot er aa “Historical Notes” gschriwwe. Die Schtories sinn so schee gschriwwe, ass der Doug saagt: “Liewer Leser, du waerrscht lache, schmunzele, un brille.” Sell Buch iss gut fer ebber, ass Deitsch schun lese un verschtehe kann. Es iss aa gut fer ebber, ass Deitsch lanne will. Un es iss aa gut fer ebber, ass kenn Deitsch verschteht – weil all die Schtories aa in Englisch gewwe sinn. Der Moll hot die Deitsche in PA waricklich en Fenschter in der Vergangenheit gewwe. Der Moll waar eener vun de wichdigschte deitsche Schreiwer – un aa eener vun de Beschde. All die Schtories sinn iwwer die Idea, ass ebber darich en Kaerichhof laafe kennt un mit de Dode schwetzt. Die Dode kumme zerick ass Schpucke un verzaehle ihm ihre Leweslaaf. Maniche Schtories sinn vun die friehe 1700s, un annere kumme aus de 1800s. Mir heere vun Leit, ass mit de Insching gefochte henn, mit de Britisch darich der Unabhaengigskeitgrieg zu duh ghatt henn un aa Schtories vun dem Lewe in en glee deitsch Schteddel. Do kammer es Bichli addere: Schtimme aus’m Kaerrichhof

Es globbt beim Sammy middes in die Nacht

 

En nei pennsylvanisch-deitsch Kinnerbichli watt ball gedruckt bei “Edition Tintenfaß” (Inkwell Editions) im alte Land. ‘S iss die Schtori vum Sammy, ass drauss im Busch wuhnt. Middes im Winder globbt’s an die Deer. Erscht iss es en Haas, noht en Fux un am End noch en Baer. Sie welle all nei in sei glee Heisli, weil sie am friere sinn. Losst er sie nei? Finn sell mol aus …

Mer kann sell “Es globbt beim Sammy middes in die Nacht” addere, wammer uff seller Link do klickt:  Grick meh Information un adder es Bichli!